Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 41/2008

16.07.2008

          
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Noble Bank S.A. niniejszym informuje, że w dniu 15 lipca 2008 r. Rada Nadzorcza Noble Bank S.A. działając zgodnie ze statutem Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów celem dokonania przez nią:
•przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2008 r.;
•przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2008 r.
•badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.;
•badania sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Spółki za lata 2005 -2007.