Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 45/2010

09.09.2010

Zatwierdzenie Aneksu nr 8 do Prospektu Emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Zatwierdzenie aneksu nr 8 do Prospektu emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. Raport bieżący nr 45/2010 z dnia 9 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację o zatwierdzeniu przez Komisję aneksu nr 8 do Prospektu emisyjnego Spółki. Aneks nr 8 zawiera informację o „Zasadach polityki Spółki dotyczącej wypłaty dywidendy”, o czym Spółka poinformowała w dniu 25.08.2010r. w postaci raportu bieżącego nr 48/2010. W związku z powyższym aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego Spółki w zakresie, o którym mowa powyżej zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 9 września 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133, oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).